Soziosanitario


Sektore soziosanitarioak bi alderdi uztartzen ditu: osasuna eta gizarte-premiak.

Bereziki, arreta globala ematen du mendekotasun-mailaren bat duten pertsonen premiak asetzeko.

Gaur egun, langile asko biltzen dituen sektorea da, oso feminizatua eta profesionalen defizit handia duena. Gainera, aurreikusten da sektore horrek, etorkizun ez oso urrunean, are profesional gehiago eskatuko dituela, batez ere biztanleriaren zahartzearen ondorioz.

Zerbitzuen sektorearen barruan, sektore soziosanitarioa da, osasun-sektorearekin batera, langileengan nahasmendu muskuloeskeletiko gehien eragiten dituen sektoreetako bat; izan ere, erdi-mendeko eta guztiz mendeko pazienteen mobilizazioa dugu lanbide honek duen arrisku-faktore garrantzitsuena, eta bizkarrezurreko eta goiko gorputz-adarretako aldi baterako lesio iraunkorrak eragiten ditu. 
Arrisku horiek, eragile biologikoekiko esposiziotik eratorritakoekin eta arrisku psikosozialekiko esposiziotik eratorritakoekin batera, sektore honetako arrisku nagusiak dira. Pertsonekin lan egitearen ondorioa dira, gehien-gehienak, erdi-mendetuak edo erabat mendekoak. Horrek karga emozional handia sortzen du, eragin zuzena duena langileengan, lan-ingurunean, eremu pribatuan eta familiarrean. Arrisku  
 
Badira beste arrisku batzuk ere, garbiketa-jarduerek, sukaldaritzak, fisioterapiak, administrazio-lanek eta abarrek eragindakoak, eta, nahiz eta sektoreari ez dagozkion, kontuan hartu behar dira, garrantzi txikiagoa izan arren. 
 

Sektorean erabiltzen diren lan-ekipamenduei dagokienez, gurpil-aulkiak, garabi finkoak eta pazienteak mobilizatzeko transferentzia-garabiak dira gehienbat.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre equipos de protección individual
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
La Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

Ergozaintza proiektua: Ergonomía zentro geriatrikoetarako

OSALANek egindakoak (Gaztelaniaz)

Sartu

Plan de sensibilización "Por un personal sociosanitario sin trastornos musculoesqueleticos"

INSSTek egindakoak (Gaztelaniaz)

Sartu