Garraio

Garraioaren sektorea, lurreko garraioa (errepidea eta trena), itsasokoa eta airekoa barne, ezinbestekoa da herrialdeen oparotasunerako. Sektore horrek herritarren eta ondasunen mugikortasuna errazteaz gain, eragin nabarmena du hazkunde ekonomikoan, garapen sozialean eta ingurumenean.
Sektore honek lan-baldintza oso anitzak eta bereziak ditu, eta ezbehar-tasa handiena duen sektoreetako bat da. Beraz, funtsezkoa da sektore honetan arriskuak prebenitzea; izan ere, gainera, jardueran dauden arriskuekin lotutako balizko ondorioek hirugarren pertsonei eragin diezaiekete, enpresatik kanpokoei (zerbitzuaren erabiltzaileak, beste ibilgailu batzuk gidatzen dituzten pertsonak...)

Garraio-sektorearen arriskuak inguruko idiosinkrasia partikularraren araberakoak dira: lurrekoa (errepidea edo trenbidea), airekoa edo itsasokoa.

Sektore honetan jarduera ugari egiten diren arren, badira guztiek izan ohi dituzten arrisku-faktoreak: erabilitako garraiobidea (furgoneta, autobusa, kamioia...), zama (salgaiak edo garraiatu beharreko pertsonak), lan-erritmo altuak, gaueko lana, estresa, baldintza klimatologiko txarrak, etab.

Sektoreko enpresek prebentzioaren kudeaketa egokia egin behar dute, langileek bertan dauden arrisku ugariekiko duten esposizioa ezabatzeko, murrizteko eta/edo kontrolatzeko, haien lan-baldintzak hobetzeko eta/edo, ahal den neurrian, osasunerako ondorio kaltegarriak ezabatzeko eta/edo minimizatzeko.

Langileek lan-ekipoak erabiltzeko gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenak ezartzen dituen uztailaren 18ko 1215/1997 Errege Dekretuaren ondorioetarako, lanerako ekipamendutzat hartzen da lanean erabilitako makina, tresna edo instalazio oro.
Horregatik, eremu horren barruan, sektore honetako jardueretan erabili ohi diren ekipoak daude, hala nola, garraioan erabiltzen diren ibilgailuak.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, de Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación Manual de Cargas
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, de Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización de Equipos de Protección Individual
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, de Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización de Equipos Trabajo
Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, de Protección de los trabajadores frente a Riesgos Biológicos