Misioa, ikuspegia eta balioak

Misioa

Euskal Autonomia Erkidegoko herri-agintaritzak ezartzen dituen laneko segurtasun- eta osasunpolitikak kudeatzea, laneko inguruneari datxezkion arriskuen zergatien sorburua saihestu edo arintzeko helburuz.

Zehazki gehiago arduratzen gara:

 • Segurtasuna eta osasuna txertatzea ondo egindako lanaren eta enpresaren bikaintasunaren kulturan txertatzea, euskal gizartearen ikusmoldeari jarraiki, laneko arriskuen prebentzioaren inguruko informazioaren, prestakuntzaren eta jakintzaren bidez
 • Prebentzioan parte hartzen duten enpresaburu, langile eta gainerako eragileei erraztasunak ematea laneko arriskuen jarduerak egin ditzaten EAEko enpresetan eta herri-administrazioetan. Horretarako, kolektibo bakoitzaren behar zehatzei erantzunez, laguntza eta aholkularitza teknikoa emango zaie
 • Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia bete dadin bultzatzea. Horretarako, laguntza emango zaie prebentzioan aritzen diren enpresa eta antolakundeei zailtasunak konpontzen eta, aldi berean, arau-hauste larriak eta/edo behin eta berriro egiten direnak begiratu eta zehatu egingo dira
 • Administrazio eta herri-erakundeekin koordinatu eta elkarlanean aritzea langileen segurtasuna eta osasuna hobetzea helburu duten proiektu eta jarduketa baliagarrietan
 • Laneko arriskuen prebentzioan parte hartzen duten eragileekin lankidetzan jardutea, eragile guztien eta gizarte osoaren parte-hartzea sustatuta laneko segurtasuna eta osasuna hobetzeko
 • Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatzea, laneko segurtasuna eta osasuna babesteari dagokionez

Ikuspegia

“Lan ingurune seguru eta osasungarria, guztiontzako bizita osasungarriaren parte” 

 • Laneko arriskuen prebentzioa euskal gizartearen ezaugarri kultural gisa
 • Laneko arrikuen prebentzioa erakundeen (Adminitrzioak, enpresa publikoak eta pribatuak) bikaintasunaren ezaugarri gisa enpresa-sare jasangarri, moderno eta lehiakor baten testuinguruan
 • Botere publikoek gobernantzak laneko seguratasunean eta osasunean duen balioa nabarmentzen dute

Balioak

Gure lana inspiratzen duten balioek ezin dute alboratu Lan Arriskuen Prebentziorako 31/1995 Legearen unibertsaltasun-bokazioa, ezta arau horrek artikulatzeko oinarri dituen printzipioak ere, hots, efikaziarena, koordinazioarena eta partaidetzarena.  
Laneko arriskuen prebentziorako oinarrizko arautik datozen printzipio orokorrei honako balioak gehitu behar dizkiegu:

 • Pertsonengan oinarritua: pertsonei begira egindako laneko arriskuen prebentzioa, laneko osasuna sustatuz
 • Unibertsaltasuna: kolektibo guztietara —enpresaburuak, langileak, prebentzioaren profesionalak, gizarte-aktoreak– eta gizarte osora heltzea
 • Berdintasuna eta integrazioa: genero-ikuspegia txertatzeari arreta berezia jartzea eta laneko osasunean desberdintasunak sor ditzaketen facktore guztiak kontuan hartzea
 • Integraltasuna, lan-osasunaren zeharkakotasuna politika publiko eta pertsonen bizitzaren dimentsio guztietara. 
 • Gobernantza: herritarren parte-hartzea eta beste eragile eta erakunde batzuekiko lankidetza sustatzea, gardentasuna eta osotasuna oinarri hartuta, laneko segurtasuna eta osasuna hobetzeko
 • Gardentasuna eta erantzukizuna baliabide publikoen erabileran: helburuak betetzeko eraginkortasuna eta efizientzia, herritarrei kontuak emanda eta hobetzeko autokritika eginda
 • Erresilientzia: Lan-merkatuaren egoera aldakorretara eta balizko larrialdi egoeretara egokitzeko gai izatea, eta kasu bakoitzean erantzun egokienak eskaintzeko malgutasuna izatea
 • Berrikuntza: Erronka zahar eta berriei erantzuteko irudimenezko formulak identifikatzea ahalbidetuko duten ingurune eta gaitasunak garatuz
 • Errealismoa, pragmatismoa eta aplikagarritasuna: prebentzioa kudeatzeko zailtasun handienak dituzten enpresa eta sektoreei arreta berezia eskaintzeka, eskura dauden baliabideez jabetuz eta helburu lorgarriak ezarriz