Laneko medikuntza - Araudia

Europako araudia

89/391/CEE Zuzentaraua, Kontseiluarena, 1989l ekainaren 12koa, langileen segurtasun eta osasuna lanean sustatzeko neurriak aplikatzeari buruzkoa (esparru-zuzentaraua)

Estatuaren araudia

EAEko araudia