Higiene industriala - Araudia

31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzkoa
39/1997 Errege Dekretua, urtarrilaren 17koa, Prebentzio Zerbitzuen Erregelamendua eta ondorengo aldaketak onartzen dituena
486/1997 Errege Dekretua, apirilaren 14koa, Lantokietako gutxieneko segurtasun- eta osasun-baldintzak ezartzen dituena
487/2022 Errege Dekretua, ekainaren 21ekoa, Legionelosia prebenitzeko eta kontrolatzeko osasun-baldintzak ezartzen dituena, uztailaren 4ko 865/2003 Errege Dekretua indargabetzen duena 2023ko urtarrilaren 2tik aurrerako ondorioekin
374/2001 Errege Dekretua, apirilaren 6koa, Langileen osasuna eta segurtasuna agente kimikoekin lan egiteak dituen arriskuen kontra babesteari buruzkoa
665/1997 Errege Dekretua, maiatzaren 12koa, Langileak agente kantzerigenoekiko esposizioarekin eta ondorengo aldaketekin lotutako arriskuetatik babesteari buruzkoa
1311/2005 Errege Dekretua, azaroaren 4koa, bibrazio mekanikoen eraginpean egoteagatik eratorritako edo erator daitezkeen arriskuen aurrean dauden langileen osasuna eta segurtasuna babesteari buruzkoa
664/1997 Errege Dekretua, maiatzaren 12koa, Langileak lanean agente biologikoekiko esposizioarekin eta ondorengo aldaketekin lotutako arriskuetatik babesteari buruzkoa
286/2006 Errege Dekretua, martxoaren 10ekoa, lanean langileen osasuna eta segurtasuna zaratak dakartzan arriskuetatik babesteari buruzkoa
396/2006 Errege Dekretua, martxoaren 31koa, Amiantoaren eraginpean jartzeko arriskua dakarten lanei aplikagarri zaizkien gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenak ezartzen dituena
299/2016 Errege Dekretua, uztailaren 22koa, Lanean langileen osasuna eta segurtasuna eremu elektromagnetikoek dakartzaten arriskuetatik babesteari buruzkoa
486/2010 Errege Dekertua, apirilaren 23koa, Langileen osasuna eta segurtasuna erradiazio optiko artifizialen eraginpean egotetik babesteari buruzkoa
783/2001 Errege Dekretua, uztailaren 6koa, erradiazio ionizatzaileen kontrako osasun-babesari buruzko Erregelamendua onartzen duena
171/2004 Errege Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1195 Legearen 24. artikulua garatzen duena enpresa-jardueren koordinazioaren arloan
656/2017 Errege Deketua, Produktu Kimikoak Biltegiratzeko Erregelamendua eta haren Jarraibide Tekniko Osagarriak (MIE APQ 0tik 10era)
8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena
1907/2006 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2006ko abenduaren 18koa, substantzia eta prestakin kimikoak erregistratu, ebaluatu, baimendu eta murrizteari buruzkoa (REACH)
1272/2008 (EE) ERREGELAMENDUA, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2008ko abenduaren 16koa, substantzien eta nahasketen sailkapenari, etiketatzeari eta ontziratzeari buruzkoa. (CLP)
Batzordearen 440/2008 (EE) Erregelamendua, 2008ko maiatzaren 30ekoa, substantzia eta prestakin kimikoen erregistroari, ebaluazioari, baimenari eta murrizketari (REACH) buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1907/2006 (EE) Erregelamenduaren arabera saiakuntza-metodoak ezartzen dituena
2013/59/Euratom Zuzentaraua, Kontseiluarena, abenduaren 5ekoa, erradiazio ionizatzaileekiko esposizioaren ondoriozko arriskuetatik babesteko oinarrizko segurtasun-arauak ezartzen dituena