Genero

Laneko segurtasun eta osasunari genero-ikuspegia aplikatu beharra laneko arriskuek eta horiek eragiten dituzten patologiek gizonei eta emakumeei berdin ez dietela eragiten gero eta begi-bistakoagoa delako da.

Lehen analisi batean, horren kausak hainbat izan daitezke:

 • Sexu bien biologia ezberdina, bereziki kontuan hartuta haurdunaldia eta edoskialdia.
 • Lan-merkatuaren bereizketa horizontala lanaren sexu-banaketaren ondorioz; horrek emakumeak eta gizonak sektore eta jarduera desberdinetan kontzentratzera eramaten ditu.
 • Lanaren bereizketa bertikala, hau da, lan-baldintza ezberdinak gizonentzat eta emakumeentzat.
 • Lanaren prekarietatea. Emakume kopuru handiagoa kontzentratzen da lan prekarioetan, lanaldi partzialekoetan eta soldata txikiagokoetan gizonak baino.
 • Lanaren sexu-banaketak eta tradizioz ekoizpen-eremua (enplegua) eta ugalketa-eremua (etxeko lana eta zaintza) sexuaren arabera banatu izanak, gizonak eta emakumeak, emakumeak etxeko lanen eta zaintzaren lan-karga handiagoa hartzera daramatza, eta horrek beren lan-bizitza eta beren osasunerako ondorioak baldintzatzen ditu.

Gizon-emakumeak, beraz, gizartean baldintza eta egoera sozial eta ekonomiko diferentzialetan kokatzen dira lan-merkatuan, eta horrek esan nahi du arrisku desberdinen mendean daudela eta osasun-arazo desberdinak garatzen dituztela.

Errealitate honez gain, laneko osasunean generoaren dimentsioa gutxiegi aztertu dela nabarmendu behar da, eta hori arrazoi hauengatik:

 • Laneko segurtasun eta osasunari buruzko azterketek okupazioa hartu ohi dute gizonek eta emakumeek egiten duten lan-motaren adierazle gisa, eta jakintzat ematen dute, oker, lan-baldintzak estu-estu lotuago daudela estatus okupazionalarekin generoarekin berarekin baino.
 • Tradizioz emakumeen laneko osasun-arazoak gutxietsi egin izan dira, modu espezifikoan amatasunaren babesari soilik arreta emanaz. Emakumeen laneko osasunari buruzko ikerketa ia guztia ugalketa ahalmenera mugatu da, lan-baldintzek beste zertzelada batzuetan izan dezaketen eragina ahazturik utzita.
 • Azterketa toxikologikoek gehienbat gizonez osaturiko langile-populazioa izan dute ardatz tradizioz, eta batez ere gizonen lanbideetan, eta emaitzak estrapolatzetik arazoak datoz.
 • "Ustez genero-ikuspegi neutroa duen” lege-esparruak, laneko osasunari langile abstraktu batetik abiatuta heltzen dionak ?eta horren erreferentzia inplizitua gizonaren lanaren normaltasuna izaki?, ez du laguntzen emakumeen laneko arriskuen prebentzioak dituen arazoak identifikatzen eta konpontzen.

Osalanen helburuetako bat lan-baldintzen eta osasunaren arloan emakumeen eta gizonen errealitatea begien aurrean modu diferentzialean jartzea da. Horrek dibulgazio lana eskatzen du laneko arriskuen prebentzioan inplikatuta dauden agente guztientzako prestakuntzazko eta informaziozko edukiak eskaintzeko ekitaldiak eginaz.

Errealitate hori erretratatzeko, gainera, datuen tratamendu estatistikoan genero-ikuspegia sartu behar da eta lan-merkatuaren errealitate egituratu gabeak genero-ikuspegitik hobeto ezagutzeko aukera emango diguten adierazleak sartu behar dira, bai eta sexu aldagaiak beste aldagai batzuekin (adina, egoera profesionala eta abar) duen intzidentzia ere aztertu, elkartze horiek diskriminazio anizkoitzeko egoerak sortzen baitituzte sarritan.

Bigarren helburu bat genero-ikuspegia enpresen eta antolakundeen prebentzioaren kudeaketan integratzea bultzatzea da, horrela prebentzio-lana gizonengana eta emakumeengana berdin helduko dela bermatzeko (prestakuntza eta informazioa, araudiak, langileek prebentzio-egitura eta -erabakietan parte hartzea, kalteen ikerketa…). Ezinbestekoa da emakumeek zein arriskurekiko esposizioa duten identifikatu eta ebaluatzea eta arrisku horiek gutxitzeko berariazko programak ezartzea.

Beste lan-lerro bat emakume langile gehiago dagoen eremu eta okupazioetan ekintzak egitea da, laneko segurtasun eta osasunaren arazoak modu espezifikoan harturik. Osalanen jarduera, laneko arriskuen prebentzioan genero-ikuspegia txertatzeari dagokionez, berdintasun-plan batean egituratuko da, eta horren urteroko lana Erakundearen kudeaketa-planean txertatzea izango da.

Osalanen berdintasun-planak barruko diagnostiko sektorial bat du abiapuntu eta 2015-2020 Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategiarekin eta EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planarekin bat egingo du; bertan jasoko dira Erakundeak bere helburuak lortzeko legealdian egingo dituen ekintzak.

Segurtasunean eta lan-osasunean berdintasunaren aldeko lana Zuzendaritzaren eta Osalaneko langile guztien arteko lan partekatua da. Lan hori bultzatzeko, Osalanek berdintasun teknikari bat eta lan zehatzeko lantalde bat dauzka. Haien funtzioa da erakundeko helburu eta ekimen guztietan genero ikuspuntua txertatzeko aholkularitza ematea eta sustatzea.

 

 

 

 

Halaber, Osalanek Emakunde- Emakumearen Euskal Erakundearekin lankidetzarako hitzarmen bat dauka. Hitzarmenak hurrengo jardun-arlo hauexek jasotzen ditu:

 • Segurtasunari eta lan-osasunari genero ikuspuntutik dagozkien informazioa, adierazleak eta datuak, eta arlo honetan eragina duten faktoreei dagozkienak partekatzea.
 • Genero eta lan-osasunari buruzko materialak eta prestakuntzarako ekintzak diseinatzea eta garatzea.
 • Komunikazio ekintzak garatzea: dibulgazio-ekitaldiak antolatzea, informaziorako materialak egitea eta genero ikuspuntutik segurtasun eta lan-osasunarekin zerikusia daukaten ekimenei buruzko elkarrekiko zabalkuntza egitea.

Beste informazio interesgarria:

Ugalketa-osasuna lanean-i buruzko triptikoa (pdf, 184 KB)

Emakumeen eta gizonen egoera, laneko istripu tasari eta lanbide-gaixotasunei dagokionez

Genero-ikuspegia laneko arriskuen prebentzioan integratzeko jarraibideak

 

    

 

Informe relevante sobre los agentes tóxicos para la reproducción (Revisión de las publicaciones del Observatorio Europeo de Riesgos de la EU-OSHA en 2016)

    

 

Cáncer de mama, trabajo y sociedad (Documento editado por el Observatorio Europeo de Patología de la mama en 2012)